Una videoconferència és la comunicació simultània bidireccional d’àudio i vídeo que permet mantenir reunions personals o amb grups de persones situades en llocs allunyats entre si. Addicionalment, els equips poden tenir capacitat de mostrar o compartir presentacions, fitxers i vídeos i/o connectar-se entre múltiples ubicacions (multipunt) a la vegada; el resultat és una comunicació total entre ells.

Els sistemes capaços de realitzar aquesta comunicació, s’anomenen còdecs.

La videoconferència es tradueix, per a la vostra empresa, en un increment de la productivitat per empleat, una reducció notable de despeses de viatge, així es disminueix el cansament acumulat i la facilitat per reunir-se i prendre decisions per poder comunicar-se ràpidament. Gràcies a l’alta qualitat d’imatge, l’intercanvi d’informació i la comunicació a través de gestos, mirades i llenguatge corporal, en general, transmet i apropa una atmosfera de treball.

 

Per un altre costat, la implementació d’un sistema de videoconferència, ajuda a conservar i protegir el medi ambient.

Portem a terme l’acondicionament complet de sales de reunions, sales de formació i salons d’actes en tot el que estigui relacionat amb:

  • Pantalles i suports

  • Equips de projecció

  • Sistemes de micròfons

  • Vídeo

  • Audio

  • Megafonia

  • Cablatge i canalització de la sala

  • Sistemes de videoconferència de sala i desktop amb les solucions de Cisco i Polycom

  • Sistemes de control de sales

Executem instal·laciones integrals que us permetran diferenciar-vos i incrementar la vostra productivitat.